Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortaları

 

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden, satanlar ile, tehlikeli atıkları toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanımı, yeniden kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerini icra ederken meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını temin eder.

 

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesisi kaynaklı bir olay sonucu denizlerimizde meydana gelebilecek kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olabileceği; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve yok edilmesi için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı oluşacak hukuki sorumlulukları temin eder.

 

Özel Güvenlik Mali Sorululuk Sigortası

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde sigorta ettirenin istihdam ettiği özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini ifa ederken üçüncü şahıslara verecekleri zararları temin eder.

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Hekimlerin ihmali, eksikliği, hatası nedeniyle bir hastanın ölümü, bedenen yaralanması sebebiyle kendilerinden talep edilecek tazminat ve açılan dava masraflarını temin eder.

 

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Deprem sonucu yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalara vereceği hasarları temin eder.

 

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

Ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (ESHS) Elektronik İmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluşan, nitelikli elektronik sertifika sahibi kişi veya kuruluşların ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara ilişkin sorumluluğu temin eder.

 

Deniz Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Ticari amaçlı yolcu taşıyan deniz aracında, duraklamalar da dahil olmak üzere, meydana gelecek bir kaza, sabit ve yüzer cisimlere çarpma ve çatma sonucunda, seyahat eden yolcuların veya üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara ilişkin işletmecinin (işletenin) ya da donatanın tazminat sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta bedeline kadar temin eder.

 

 

Sorumluluk Sigortaları

 

İşveren Mali Mesuliyet

İşyerinde SGK’na tabi çalışanların uğrayabilecekleri iş kazaları sonucu işverenden talep edilebilecek tazminat talepleri doğrultusunda sigortalının hukuki sorumluluğunu temin eder.

İşveren Mali Sorumluluk teminatı %100 Lloyd’s marketten, herhangi bir ana teminata bağlı olmaksızın  ‘standalone’ olarak sağlanmaktadır. Yüksek teminat limitleri ve alt limit olmaksızın sağlanan ek teminatları ile birçok riske, uygun maliyetle, çözüm sunmaktadır.
 

Asansör Sorumluluk

Sigortalının konut veya işyerindeki asansör veya yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında, 3. şahısların uğrayacağı zararlar sonucu sigortalıdan talep edilecek tazminatları temin eder.
 

Mesleki Sorumluluk

Sigortalının mesleğini ifa ederken, yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, ihmale dayalı, hatalı ve kusurlu olması nedeniyle 3. Şahısların uğrayacağı zarar ve ziyan sebebiyle ödemek zorunda kalacakları tazminat taleplerini temin eder.
 

Hastane Sorumluluk

Sağlık hizmetlerinin kusurlu olarak veya gereği gibi yerine getirilememesinden dolayı hastanın ruhsal veya bedensel sağlığının bozulması veya ölümü neticesi Sağlık Kuruluşundan talep edilecek tazminatları temin eder.
 

Ürün Sorumluluk

Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik edilen herhangi bir ticari mal veya ürünün kusurundan dolayı üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar sebebiyle ileri sürülecek tazminat taleplerini temin eder.
 

Ürün Geri Çağırma

Satılıp, alıcısına ulaşan, ancak, kusurlu olduğu tespit edilen ürünlerin 3. Şahıslara maddi ve bedeni zarar vermesini engellemek amacıyla ürünlerin geri toplatılması masraflarını temin eder.
 

Etkinlik Sigortaları (Eğlence, Spor, Sanat, Kültürel, vs.)

Sigortalanan kişinin hastalanması, ölmesi veya hava koşulları veya etkinlikten sorumlu kişilerin iradesi dışında oluşan sebeplerle etkinliğin iptal edilmesi, sınırlandırılması, kesintiye uğraması, ertelenmesi, etkinlikten vazgeçilmesi, yer değiştirilmesi sebebiyle ortaya çıkacak masrafları temin eder.
 

Genel Sorumluluk (Çevre Kirliliği) ve Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Sigortalının faaliyet konusu ile alakalı işlerini ifa ederken üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararları temin eder. Tesisin mesleki faaliyetlerinden dolayı kirlenmenin neden olduğu 3. şahısların maddi ve bedeni zararları, ölümü, sakatlanmasına yönelik zararlar ile kirlenme veya kirlenme tehlikesi nedeniyle tesisin dışında yapılan temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması, yok edilmesi masraflarını temin eder.